Algemene voorwaarden

 

Art. 1. Door een zending aan International Project Liam Bvba met als handelsnaam
Transportcentrale Antwerpen toe te vertrouwen, aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de Algemene voorwaarden.
Art. 2. De aanduiding op de vrachtbrief van de identiteit van de afzender en van de geadresseerde levert volledig bewijs tussen partijen. De voertuigen en de containers gevuld afgegeven aan de vervoerder, alsmede de goederen verpakt in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud en hun staat. De afzender is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van alle documentatie (zowel de wettelijke als de noodzakelijke) voor het ganse traject. De afzender is verantwoordelijk voor de gegevens die zijn ingevuld op de vrachtbrief.
Art. 3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.
Art. 4. Behoudens andersluidend beding tussen partijen zijn de facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.
Art. 5. Wanneer de transporteur tol en ferrykosten draagt ten gevolge van de uitvoering van deze vervoersovereenkomst, vergoedt de opdrachtgever deze tegen een prijs van 110 %. Tol en ferrygelden worden beschouwd alle kosten ten gevolge van het rijden op tolwegen, ten gevolge van het nemen van tunnels en passen en de kosten ten gevolge van rekening rijden en dit zowel nationaal als internationaal.
De kosten van ferry’s en shuttles worden volgens dezelfde modaliteiten door de opdrachtgever aan de transporteur vergoed.
In geval van laattijdige of niet- betaling zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de -interestvoet, bepaald in de wet van 2 augustus 2002, vermeerderd met 10 %, met een minimum van 125 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring. Betwistingen omtrent de factuur moeten binnen een termijn van vijf dagen na de facturatiedatum door middel van een aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht, onverminderd de gebeurlijke kortere termijnen ingevolge de toepassing van dwingende nationale en internationale rechtsregels. De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder tegen zijn schuldenaars, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien dienen de goederen die in het bezit komen van de vervoerder als pand voor de betaling van zijn schuldvorderingen; dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. De vervoerder mag het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.
Art. 6. De afzender is verantwoordelijk voor de kosten en uitgaven van International Project Liam Bvba (met inbegrip van opslag), voor zodanige verliezen, belastingen en douanerechten die International Project Liam zou kunnen moeten betalen en voor alle claims jegens International Project Liam Bvba vanwege een weigering of opschorting van vervoer of de retourzending van een pakket. Bij retourzending is afzender ook verantwoordelijk voor de betaling van deze kosten. Indien International Project liam Bvba er, na het vervoer van een pakket of zending ingevolge deze bepalingen te hebben opgeschort, niet binnen redelijke termijn in slaagt instructies van de afzender met betrekking tot het pakket of de zending te krijgen, of tot identificatie van de afzender of eender welke persoon die belang heeft in de goederen (na indien vereist het pakket te hebben geopend), is International Project Liam Bvba gerechtigd, geheel naar eigen keuze, het pakket of de zending te vernietigen of te verkopen. De opbrengst van een verkoop zal allereerst worden aangewend ter dekking van vrachtkosten, overige kosten of uitgaven (inclusief rente) die met betrekking tot het pakket of de zending openstaan, dan wel anderszins door de betreffende afzender verschuldigd zijn. Het eventueel batig saldo zal ter beschikking van de afzender worden gehouden.
Art. 7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de vrachtprijs vermeld in bijlage minus de toegekende korting in de vervoerdersovereenkomst.
Art. 8. De vrachtprijs kan worden herzien, wanneer de kostprijs van de vervoerder stijgt. Een herziening van de prijs wordt steeds vooraf gecommuniceerd.
Art. 9. International Project Liam Bvba heeft de keuze de overeenkomst te realiseren door middel van eigen diensten of door agenten/onderaannemers.
Art. 10. De afzender moet op het ogenblik van de bestelling bij International Project Liam bvba aanmelden dat het vervoer betrekking heeft op gevaarlijke of bederfbare goederen en International Project Liam Bvba inlichten over de juiste aard van de goederen, het gevaar dat deze kunnen veroorzaken evenals de te nemen voorzorgsmaatregelen International Project liam Bvba behoudt steeds het recht het vervoer te weigeren en gevaarlijke en/of bederfbare goederen die niet werden aangemeld, op eender welke plaats en op eender welk tijdstip te lossen, te vernietigen of onschadelijk te maken, waarbij alle kosten ten laste van de afzender vallen. De afzender is aansprakelijk voor alle schade die door International Project Liam Bvba of derden geleden wordt doordat de afzender zich niet houdt aan zijn verplichtingen m.b.t. gevaarlijke goederen.
Art. 11. De afzender is gehouden aan een degelijke verpakking van alle te transporteren goederen. Verpakking pallet etc. worden voorzien van degelijke wikkelfolie. Losse goederen worden verpakt door middel van degelijke kartonnen dozen die het inhoudelijk gewicht kunnen dragen.
Art. 12.
Brandstoeslagen zijn gekoppeld aan de consumentenprijs van dieselbrandstof (EUR28 norm) in lokale valuta. Heffingen en belastingen, zoals gemeten door de Directorate-General for Energy van de Europese Commissie en gepubliceerd in het Oil Bulletin, zijn ingegrepen. De brandstoftoeslag wordt berekend over het transporttarief en de transport gerelateerde aanvullende diensten en toeslagen.
Art. 13. Vervoer tussen 19u – 07 u , weekend en wettelijke feestdagen worden toeslagen toegepast.

Art. 14. Tol en ferrykosten zijn ten laste van de opdrachtgever
Art. 15. Beide partijen verbinden zich ertoe de wettelijke bepalingen omtrent het vervoer van goederen over de weg en de medeverantwoordelijkheid, zoals onder meer vervat in de vervoerswet en haar uitvoeringsbesluiten, en alle andere van toepassing zijnde wetgeving voor dit transport, na te leven.
Art. 16. Transportcentrale Antwerpen verbindt zich ertoe om voertuigen aan te bieden die technisch geschikt zijn voor de opgegeven goederen.
Art. 17. Transportcentrale Antwerpen verbindt zich ertoe een CMR-verzekering af te sluiten voor de getransporteerde goederen.
Art. 18. De transporten die op grond van dit contract worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan het CMR-verdrag.
Art. 19. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.
Art. 20. De contractuele relatie tussen partijen en het vervoer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd.